Preview

Samenwerken is prima, maar wel met de regie in eigen hand.

Samenwerken met fusiegemeente Land van Cuijk is prima, maar dan wel met de regie in eigen hand! Samenwerken met gemeenten in de regio is goed en leidt tot meer daadkracht, maar daarvoor is samenvoeging niet nodig. We willen zeggenschap blijven houden over de zaken die niet wettelijk bepaald zijn of in een gemeenschappelijke samenwerking met andere gemeentes worden uitgevoerd. 

Samenwerking

Samenwerken of samenvoegen
Schaalvergroting, fusies, herindelingen zijn een trend. Je ziet het niet alleen bij overheden, maar ook bij bedrijven, scholen, verenigingen enz. Vaak wordt gedacht “hoe groter, hoe beter”.  Maar is dat wel altijd zo? Is het niet zo dat samenwerking weliswaar leidt tot meer daadkracht, maar niet altijd hoeft te leiden tot een samenvoeging? Neem bijvoorbeeld Nederland en Europa..... Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking met andere landen in Europa tot successen leidt. Maar wij moeten er niet aan denken dat één bestuur van het Land van Europa de besluiten neemt over Nederland. Naast vele problemen die je samen met anderen moet oplossen, heeft iedere gemeente ook zijn eigen specifieke taken en problemen. Het samenvoegen tot een groter geheel lost deze problemen niet op. Wij denken dat het beter is met gemeenten in de regio te blijven samenwerken, maar wel met de regie in eigen hand.

Samenwerkingsverbanden
De gemeente Grave kent momenteel al vele samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen (GR):
·       Afvalverwerking > GR LvC, Boekel, Grave
·       Ambtelijke samenwerking  >  GR CGM (Cuijk, Grave, Mill/St.Hubert)
·       Ambulancevoorziening > RAV Brabant midden-west-noord (43 gemeenten)
·       Arbeidsmarktregio > Regio Noordoost-Brabant (16 gemeenten)
·       Archieven > Brabants Historisch Informatie Centrum (15 gemeenten)
·       Economische samenwerking > Agrifood Capital
·       Energieregio’s, milieudienst, uitvoeringsdienst > Omgevingsdienst Brabant Noord
        (Bernheze, Boekel, LvC, Landerd, Meijerijstad, Oss, Uden, Grave)
·       Gemeentelijke inkoopsamenwerkingen > Bureau Inkoop Zuid-Oost Brabant
·       GGD > Hart voor Brabant, (25 gemeenten)
·       Grensoverschrijdende samenwerking >  Euregio Rijn-Waal
·       Kleinschalig collectief vervoer > KCV Brabant Noordoost (Bernheze, Boekel, LvC, Landerd, Meijerijstad, Oss, Uden, Grave)
·       Leerplicht > Regionaal bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
        (Bernheze, Boekel, LvC, Landerd, Meijerijstad, Oss, Uden, Grave)
·       Sociaal Domein, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg > Regio Brabant Noord-Oost oost
·       Toezicht openbaar onderwijs > GR Bergen, LvC, Gennep, Grave
·       Veiligheid > Veiligheidsregio Brabant Noord
·       Werkvoorzieningschap > GR Noordoost Brabant (Bernheze, Boekel, Grave, LvC, Landerd, Uden, Meijerijstad, Oss)
·       Woningmarkt > Regio Noordoost Brabant (17 gemeenten)

Naast deze GR-en worden er ook veel taken op projectmatig gebied samen met andere gemeenten opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking op het gebied van toerisme met het Regionaal bureau voor Toerisme Land van Cuijk.  

Herindelen leidt niet tot minder samenwerken
Uit onderzoek blijkt dat gemeentelijke herindelingen niet leiden tot minder samenwerking. *1 Wellicht zullen fusies het aantal partners in samenwerkingsverbanden wel verkleinen, wat de besluitvorming misschien vergemakkelijkt. Maar herindeling is geen effectief beleidsinstrument om de gemeentelijke samenwerking te verminderen. De almaar voortgaande trend van schaalvergroting in het binnenlands bestuur is een indirect maar logisch gevolg van het feit dat de overheid wel omvangrijke taken decentraliseert, maar niet zorgt voor een democratisch regiobestuur waaraan gemeenten deze taken kunnen overlaten. Een belangrijk deel van de taken die naar gemeenten toe zijn gekomen, hebben immers een bovengemeentelijk bereik. Er lijkt daarom behoefte aan decentraal bestuur in de vorm van pakweg twintig tot dertig regio’s. Als de huidige herindelingstrend doorzet komen we binnen afzienbare tijd vanzelf op dit aantal gemeenten uit. Gemeenten worden dan de nieuwe provincies. Deze trend is echter niet onontkoombaar. Als alternatief zouden we er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om gemeenten hun bestaande omvang te laten behouden, en om democratisch bestuurde regio’s in te richten voor taken met een bovengemeentelijk bereik. Deze regio’s pakken dan bovengemeentelijke dossiers op, zoals het sociaal domein en economische zaken. Gemeenten blijven in dit scenario doen wat lokaal kan, bijvoorbeeld veel van de traditioneel gemeentelijke taken, en vormen een verbindend element in de samenleving. Zo kunnen de voordelen van een kleine schaal gecombineerd worden met die van een grote. Een dergelijke keuze levert een heel andere inrichting van het openbaar bestuur op. Door niet te kiezen, kiest het kabinet echter ook, namelijk voor het eerstgenoemde scenario, dat feitelijk de gemeenten zoals wij die nu nog kennen afschaft. Als men dit echt wil zou dit een expliciete keus moeten zijn. Een dergelijke ingrijpende stelselwijziging verdient immers een openlijke democratische afweging.

 Een zelfstandige gemeente zijn, betekent niet dat je alle taken alléén wilt uitvoeren. Het betekent wel dat je zeggenschap behoudt over de zaken die niet wettelijk bepaald zijn of in een gemeenschappelijke samenwerking met andere gemeentes worden uitgevoerd.

 

Bronnen
*1   Gemeentelijke fusies leiden niet tot minder samenwerking - ESB

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over het behoud van een zelfstandig Grave? Wilt u meer weten over onze standpunten? U mag ons altijd een bericht sturen, we helpen u graag verder.

© Zelfstandig Grave