Preview

Kernendemocratie is oude wijn in nieuwe zakken.

Kerndemocratie is als oude wijn in nieuwe zakken. Inwoners worden op dorps- en wijkniveau actief betrokken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Dit gebeurt in de huidige gemeente Grave al. Kijk bijvoorbeeld naar het beheer van de dorpshuizen. Het betrekken van inwoners kan zowel in een grote als in een kleine gemeente en staat dus los van herindelen. 

Kernendemocratie

Wat is kernendemocratie?
Vaak wordt door voorstanders van herindeling de term “kernendemocratie” gebruikt. Kernendemocratie is een werkwijze om de verbinding met de kernen (meestal worden dorpen bedoeld, maar dit zouden ook wijken kunnen zijn) te behouden en te verbeteren. Het gaat om invloed en zeggenschap van inwoners, ondernemers en organisaties op hun kern. Het is een vorm van burgerparticipatie die los staat van een evt. herindeling. Ook op dit moment wordt in de gemeente Grave met deze werkwijze gewerkt. Er zijn dorps- en wijkraden die aanspreekpunt voor de gemeente zijn, zeggenschap hebben en budget krijgen. Het is lastig om deze dorps- en wijkraden een gedegen democratische vorm te geven waardoor het draagvlak onder degene die zij vertegenwoordigen moeilijk in te schatten is. Om een goede kernendemocratie op te bouwen zal dit van ‘onderop’ moeten beginnen. Het maakt daarbij niet uit of de gemeente groot of klein is.

Onderzoek kernendemocratie in Land van Cuijk
In het kader van de ontwikkeling van de kernendemocratie in de nieuwe gemeente Land van Cuijk werd een professioneel onderzoek onder de inwoners van deze 4 gemeenten gedaan. *1 Opmerkelijk is dat de resultaten uit deze enquête gebruikt worden om aan te tonen dat kernendemocratie een oplossing kan zijn voor de wensen van de ondervraagde inwoners. Immers op dit moment bestaat er een kernendemocratie met dorps- en wijkraden in de genoemde gemeenten.  

In de gemeente Grave zijn er ook al dorps- en wijkraden die het aanspreekpunt voor de gemeente zijn, zeggenschap hebben en een budget krijgen. Voor deze raden is het belangrijk dat zij een democratisch draagvlak binnen hun dorp of wijk vertegenwoordigen.

Het staat buiten kijf dat er ook in de gemeente Grave nog veel te winnen is op het gebied van burgerparticipatie en het functioneren van dorps- en wijkraden. Maar een goede kernendemocratie begint bij de inwoners zelf en staat los van een grote of een kleine gemeente.

 

Bronnen
*1    Rapportage enquête LvC kernendemocratie jan 2021

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over het behoud van een zelfstandig Grave? Wilt u meer weten over onze standpunten? U mag ons altijd een bericht sturen, we helpen u graag verder.

© Zelfstandig Grave