Preview

Doe niet blind mee aan de Haagsche dwang tot herindelen.

Herindelingen zijn een trend die ingegeven is door de Haagse theorie dat het financiële en bestuurlijke voordelen oplevert. De praktijk laat keer op keer heel anders zien. Doe niet blind mee aan de Haagse dwang tot herindelen! 

Gemeentelijke herindelingen zijn een trend

Lokale democratie
Het huidige bestuurlijke stelsel in Nederland komt voort uit de Grondwetherziening in 1848. Deze bestuurlijke inrichting, ook wel Huis van Thorbecke genoemd, kent 3 bestuurskringen, nl. de gemeente, de provincie en het Rijk.  In de ogen van de grondlegger, de liberaal Johan Thorbecke, behoorde een lokaal bestuur binnen een democratische staat zo dicht mogelijk bij de bestuurde te staan en een centraal bestuur juist op afstand, met alleen bemoeienis met dat lokale bestuur waar dat werkelijk noodzakelijk is. Gemeenten vormen de bakermat van de democratie in Nederland. Democratie is van alle bestuursniveaus het meest tastbaar in de gemeenten: de kwesties spelen zich dicht bij huis af, de politici en bestuurders zijn herkenbaar en aanspreekbaar. Democratie komt tot leven in gemeenten.

Negatieve gevolgen herindelingen
Gemeentelijke herindelingen zijn een fenomeen van de laatste decennia. Net na de Tweede Wereldoorlog waren er 1018 gemeenten. Anno 2021 zijn dat er 352 ! Met name Minister Plasterk (PvdA) was een groot voorstander van centralisering naar 7 provincies en gemeentes met een minimum van 100.000 inwoners zodat alle gedecentraliseerde Rijkstaken zouden kunnen worden opgevangen.  Zijn beleid ging echter onderuit toen onafhankelijk onderzoek van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) in 2013 concludeerde dat:
·       Na herindeling de overheidsuitgaven niet dalen.
·       De gemeentelijke voorzieningen er niet beter van worden.
·       De aantrekkelijkheid van gefuseerde gemeenten achteruit gaat.

Ook het onafhankelijke Sociaal Cultureel Planbureau concludeerde in 2014 dat gemeentelijke herindelingen blijvende schade berokkenen aan de “burgerkracht” in de samenleving. Er zijn nog meerdere onderzoeksverslagen, artikelen, rapporten, opiniestukken enz. te vinden die de gevolgen van een herindeling beschrijven.*1  We noemen er enkele:
·       De nieuwe raad boet in aan daadkracht, cohesie en overzicht
·       De nieuwe raad boet in aan gezag en herkenbaarheid onder burgers
·       Het nieuwe bestuur wordt onzichtbaar
·       Het vertrouwen van burgers in hun gemeente neemt af
·       De belangstelling in gemeentepolitiek neemt af
·       Er is een daling van de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen
·       Hoe kleiner de gemeente, hoe groter de burgerparticipatie
·       De gemeenteraden komen verder op afstand te staan van de burger
·       Hoe groter de gemeente, hoe slechter herkenbaarheid gemeenteraad en hoe zwaarder haar taak om democratische controle uit te                    oefenen
·       De relatie met de kiezer verandert
·       Het zelfvertrouwen en de zelfverzekerdheid van gemeenteraadsleden over hun electorale mandaat wordt minder

Voors en tegens
Het is dan ook niet voor niks dat uit landelijk onderzoek blijkt dat 61% van de Nederlanders tegen herindeling van gemeenten is.*2 Dit zijn ook algemene argumenten die pleiten voor een zelfstandige gemeente Grave en tegen een gemeentelijke herindeling met Boxmeer, Cuijk, Mill/St.Hubert en St. Anthonis. Natuurlijk zijn er ook vele argumenten, die onderbouwd kunnen worden met onderzoeken en rapporten, die juist pleiten vóór een gemeentelijke herindeling.  Het is de afweging van iedere inwoner om te bepalen hoe hij of zij de bestuurlijke toekomst van een gemeente ziet. De voorstanders van zelfstandigheid benaderen de gemeente als gemeenschap waar de menselijke maat prioriteit heeft, de voorstanders van herindeling benaderen de gemeente als een professionele organisatie waar ambtelijke en bestuurlijke kwaliteit centraal staat. Allebei de visies hebben hun voors en tegens en deze zullen door iedereen op een weegschaal gewogen moeten worden.

 

Bronnen
*1     Zie artikelen onder “links” in document “naslagwerk”  
*2     Draagvlakrapportage gemeente Druten en Wijchen
         Argumentenkaart gemeente Waterland

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over het behoud van een zelfstandig Grave? Wilt u meer weten over onze standpunten? U mag ons altijd een bericht sturen, we helpen u graag verder.

© Zelfstandig Grave