Preview

De dienstverlening gaat gewoon door.

Doordat wij met de fusiegemeente Land van Cuijk een dienstverleningsovereenkomst hebben afgesloten, waarmee de Gemeente Grave van 2022 tot 2026 de benodigde diensten inkoopt, blijft de dienstverlening aan ons als inwoners geborgd. De dienstverlening aan onze inwoners gaat dus ook na de liquidatie van de huidige ambtelijke organisatie CGM gewoon door en de expertise blijft gelijk zoals die nu is. 

Dienstverlening

Beoordeling huidige dienstverlening
Uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Gemeente blijkt uit een burgerpeiling over 2018 dat (citaat:)  De inwoners van de gemeente Grave wonen en leven prettig in de eigen buurt en geven hiervoor gemiddeld een 7,98 dus afgerond een 8. Ook uit diverse andere enquêtes en onderzoeken blijkt dit.*1 Toch heeft de Gemeente Grave ook nog zeker een aantal ontevreden inwoners, er zijn nog veel zaken die beter kunnen, in de dienstverlening is er nog zeker een verbeterslag mogelijk, er is zeker nog een financiële uitdaging en ook in de bestuurskracht en harmonie in het openbaar bestuur valt nog veel te winnen. 

Ambtelijke organisatie
Sinds ongeveer 6 jaar kopen we onze dienstverlening in bij de werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill/St Hubert). Dit gaat gewoon door tot 01 januari 2022. Vanaf 01 januari 2022 is de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers ook gegarandeerd. Dit borgen we door de dienstverlening in te kopen bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o van 2022 - 2026. In de afwikkeling van de werkorganisatie CGM en de oprichting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk is het voor beide partijen gunstig om de dienstverlening op deze manier af te nemen. Dit biedt de gemeente Grave de zekerheid dat  de dienstverlening aan onze inwoners gewoon doorgaat na 2022 en het biedt tevens de kans om in de periode van 4 jaar een nieuwe organisatie te ontwikkelen. Deze borging is vastgelegd in een Centrumregeling (CR) en een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) die op 29-9-2020 met de gemeente Land van Cuijk i.o. is overeengekomen.*2

Door de gemeente Land van Cuijk  i.o. is in deze CR*3 en DVO*4 aangegeven dat de dienstverlening gelijkwaardig blijft zoals dit nu wordt gedaan door de werkorganisatie CGM.  De gemeente Grave blijft verantwoordelijk voor het beleid en welke nieuwe zaken wij oppakken. Alle samenwerkingen (gemeenschappelijke regelingen) in het Land van Cuijk en de regio Noord Oost Brabant (denk bijv.  aan de Jeugdzorg, WMO, de veiligheidsregio, omgevingswet, de energietransitie, afval en dergelijke) blijven we doen. Hier verandert NIETS aan, we doen dit immers nu ook al als zelfstandige gemeente Grave. 

In deze DVO is een jaarlijkse structurele vergoeding – in de vorm van een lumpsum-financiering – overeengekomen die de gemeente Grave aan de gemeente Land van Cuijk gaat betalen voor de geleverde dienstverlening. Deze bedraagt € 8.358.000,-, exclusief de jaarlijkse bijdrage voor de jeugdzorg LvC, die voor de gemeente Grave jaarlijks 14% van de totale uitvoeringskosten jeugdhulp bedraagt. 

Bezuiniging op dienstverlening in DVO
De vergoeding van € 8.358.000 is van toepassing op een gelijkwaardig takenpakket voor gemeente Grave als ten tijde van de dienstverlening vanuit Werkorganisatie CGM. De gemeenten Land van Cuijk en Grave zijn verder overeengekomen dat er middels een afbouwregeling een bezuiniging op de dienstverlening plaats zal vinden van € 750.000,-. De gemeente Grave dient tijdig aan te geven voor de jaren 2022 tot en met 2025 welke diensten en daaraan gerelateerde uren zij per jaarschijf minder wenst af te nemen van de gemeente Land van Cuijk, dan het geval was in 2021 ten tijde van Werkorganisatie CGM. De afname in dienstverlening vanuit gemeente Land van Cuijk aan gemeente Grave komt overeen met een afname in de structurele jaarlijkse vergoeding van €8.358.000,- van gemeente Grave aan gemeente Land van Cuijk met:
a. 2022: EUR 187.500,-
b. 2023: EUR 375.000,-
c. 2024: EUR 562.500,-
d. 2025: EUR 750.000.-

De Stuurgroep LvC i.o. is op basis van de CR en DVO van mening dat de gemeente Grave al voor 1-1-2021 had moeten aangeven welke diensten en daaraan gerelateerde uren zij per jaarschijf minder wenst af te nemen. De gemeente Grave interpreteert de CR en DVO anders en dit wordt momenteel juridisch uitgezocht. Dit is echter wel aanleiding voor de Stuurgroep LvC i.o. om de overeengekomen CR en DVO niet van een handtekening te voorzien wat voor de Provincie aanleiding is om de meerjarenbegroting van Grave af te keuren en de gemeente Grave onder preventief toezicht te plaatsen.

Overheadkosten
Om de Stuurgroep LvC i.o. tegemoet te komen heeft de gemeente Grave een onderbouwing aangegeven voor de taakstelling van € 750.000,-.  Hiervoor is alle informatie opgevraagd bij de huidige zelfstandige ambtelijke organisatie CGM. Uit deze informatie bleek dat Grave jarenlang een te hoog bedrag (ca. 45%) heeft betaald aan overheadkosten. Overheadkosten zijn kosten van de organisatie zelf (directie, huisvesting enz.) Voor elke euro dienstverlening betaalt Grave bijna 1 euro extra voor deze overhead. In de dienstverleningsovereenkomst die met LvC is overeengekomen staat dat de nieuwe ambtelijke organisatie LvC dezelfde dienstverlening biedt als het CGM voor hetzelfde bedrag (€ 8.358.000,-) waarbij de overheadkosten 1/3 deel (33%) bedragen. Dit verschil bedraagt ca. 1,3 miljoen euro wat betekent dat een bezuiniging van € 750.000,- niet eens nodig zou zijn voor eenzelfde dienstverlening. 

Opbouwen nieuwe organisatie
De dienstverlening aan onze inwoners gaat dus ook na de liquidatie van de huidige ambtelijke organisatie CGM gewoon door en de expertise blijft gelijk zoals die nu is. Van 1-1-2022 tot 1-1-2026 zijn we zo voorzien van een herkenbare en goede dienstverlening. En dit geeft  tijd en ruimte om een nieuwe organisatie op te bouwen die past bij de gemeente Grave.  

Vanuit bestuurlijk oogpunt is het een cruciale opgave om te blijven werken aan een goede relatie tussen burgers en bestuurders. Om nauw betrokken te kunnen blijven bij het leven in de kernen is het nodig dat het gemeentebestuur de verbinding legt. Vanuit die positie is het nodig om de sturing van verbonden partijen op een adequate wijze te organiseren. De beoogde manier van werken stelt ook eisen aan de ambtelijke organisatie. Verwacht wordt dat de organisatie bestaat uit professionals die opereren als daadkrachtig partner voor iedereen die met de gemeente meewerkt aan de aanpak van opgaven. 

Deze opgaven en het takenpakket zijn voor de meeste gemeenten grotendeels vergelijkbaar, maar door houding en werkwijze van bestuurders en ambtenaren kan een gemeente zich van andere gemeenten onderscheiden. Om maatschappelijke en bestuurlijke opgaven te kunnen aanpakken moet de gemeente samenwerken met burgers, ondernemers en (andere) professionals in steeds veranderende omstandigheden. De manier waarop deze samenwerking wordt ingevuld is sterk bepalend voor het onderscheidend vermogen van de
gemeente Grave.

In de gemeente Ommen is in een vergelijkbare situatie een houtskoolschets van de bestuurlijke organisatie uitgewerkt.*5
Een belangrijke conclusie hierbij is:

De besturingsfilosofie met de platte en kleine ambtelijke organisatie vraagt mensen met passie voor hun werk, het openbaar bestuur en om een grote mate van samenwerking. Zowel in- als extern. Het vraagt om mensen die gewoon de handen uit de mouwen steken
om het werk te realiseren. 

Bronnen
*1      www.leefbarometer.nl
          www.waarstaatjegemeente.nl
*2      Persbericht LvC – Grave DVO en CR
*3      Centrumregeling LvC-Grave
*4      Dienstverleningsovereenkomst DVO LvC-Grave
*5      Houtskoolschets Ommen

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over het behoud van een zelfstandig Grave? Wilt u meer weten over onze standpunten? U mag ons altijd een bericht sturen, we helpen u graag verder.

© Zelfstandig Grave